Σχετικά άρθρα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόντων Απο Νευροϊνωμάτωση”Zωή με NF”λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου τόσο κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες της όσο και κατά την είσοδο στην περιοχή περιορισμένης πρόσβασης για την χρήση από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες -συνδρομητές στην υπηρεσία ηλεκτρονικής παραγγελίας , σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Διευκρινίζεται ότι ο Σύλλογος δεν λαμβάνει κανένα στοιχείο από τους επισκέπτες και χρήστες των ιστοσελίδων και των περιοχών του διαδικτυακού μας τόπου , στις οποίες υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, και εγγυάται ότι από το χρησιμοποιούμενο λογισμικό δεν γίνεται αυτόματη ανάληψη στοιχείων επισκεπτών. Μόνο το προσωπικό του Συλλόγου, που χρειάζεται τις πληροφορίες αυτές για να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία, έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Το προσωπικό μας πρέπει να χρησιμοποιήσει απόρρητες λέξεις-κλειδιά (passwords) για να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Επιπλέον, οι διακομιστές όπου αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται σε ασφαλή εγκατάσταση. Ο Ιστότοπος διέπεται από μέτρα ασφαλείας για την προστασία από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση της πληροφορίας που ελέγχεται από το Σύλλογο.

.

Ο Σύλλογος λαμβάνει μόνο στοιχεία από τα εγγεγραμμένα μέλη αυτής στο πλαίσιο της εγγραφής, τα οποία της γνωστοποιούν οι ίδιοι οι εγγεγραμμένοι αυτής Το Σωματείο προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί νομίμως και προσηκόντως και να εκπληρώνει τους σκοπούς που αναγράφονται λεπτομερώς στο Καταστατικό του, τηρεί αρχείο (φυσικό και ηλεκτρονικό) για τα μέλη του καθώς και για τα ανήλικα τέκνα των μελών, τα οποία πάσχουν από Νευροϊνωμάτωση στο οποίο καταγράφονται τα εξής δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο, ηλικία, διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αρχείο αυτό τηρείται για όσο χρόνο είναι μέλη του Σωματείου .

Τα Μέλη έχουν τα εξής δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα καθώς και για τα προσωπικά δεδομένα των ανήλικων τέκνων τους που πάσχουν από Νευροϊνωμάτωση:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους: Το δικαίωμα να γνωρίζουν αν τα δεδομένα τους υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
  • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων τους: Το δικαίωμα να ζητήσουν διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή ή έχουν αλλάξει.
  • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων τους (“δικαίωμα στη λήθη”): Το δικαίωμα να ζητήσουν διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών τους δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά την πάροδο της παραπάνω αναφερόμενης ……ετίας από την έξοδο/αποβολή/θάνατό τους.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων τους: Το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων τους: Το δικαίωμα τους να ζητήσουν να αποσταλούν τα στοιχεία τους σε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).

Αποδοχή της Πολιτικής μας

Η χρήση του Ιστοτόπου προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους όρους που θέτει η Πολιτική του Συλλόγου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του Ιστοτόπου. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά από την κοινοποίηση μεταβολών στην Πολιτική του ΣυλλόγουΣ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις μεταβολές.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα συγκατάθεσης.